Woningbouw: van DOP naar Gebiedsvisie

Datum
Werkgroep

Ongeveer 4 jaar geleden is, met behulp van de inwoners van Haalderen, door het Platform Haalderen Leeft het DOP (DorpsOntwikkelingsPlan) vormgegeven.

Het DOP bevat het thema Woonomgeving met daarin speerpunt 2, dat gaat over de bouw van woningen voor senioren, starters en alleenstaanden en ook aangeeft waar de inwoners van Haalderen hun toekomstige woonomgeving zien. Citaat:

Aangezien Haalderen afhankelijk is van de voorzieningen in Bemmel is het logisch om ( een geuite wens tijdens de startbijeenkomst ) meer woningen voor senioren, starters en alleenstaanden richting het westen te bouwen. Hier liggen 5 grote percelen die geschikt zijn voor de woningbehoefte van het komende decennium. Mogelijk kunnen hier grotere aantallen gebouwd worden.

Een integrale visie voor het gebied tussen Bemmel en Haalderen is gewenst, zodat een bestemmingsplan voor de uitbreiding van Haalderen ontwikkeld kan worden met voldoende capaciteit voor het komende decennium.

Het College van B en W van de gemeente Lingewaard heeft deze wens overgenomen en is gestart met de ontwikkeling van een Gebiedsvisie voor de ruimte tussen Bemmel en Haalderen. Via werktafels tracht zij alle wensen en (on-)mogelijkheden in beeld te brengen en een eerste concept Gebiedsvisie op tafel te brengen.

In deze concept visie worden (on-)mogelijke plekken voor groen, infrastructuur en woningen aangeduid. Het blijft een visie en wordt pas hard als via de normale procedures een bestemmingsplan wordt opgestart.

De noodzaak om meer woningen te bouwen ten westen van Haalderen vergroot de kans voor de inwoners van Haalderen om een geschikte woning te bemachtigen en brengt de kans dat er eindelijk iets gedaan wordt aan de drukte op de van der Mondeweg dichterbij. Tevens zal een toename in inwoneraantal de bezetting van de (sport-)verenigingen, cultuur en school op peil houden cq. versterken.

Om bovenstaande gestroomlijnd te laten verlopen is een zorgvuldig proces noodzakelijk met alle belanghebbenden in het gebied. Het NIMBY-effect (niet in mijn achtertuin) zal hier ook ongetwijfeld optreden en zal met inventieve oplossingen verzacht moeten worden. Het gegeven dat woningbouw noodzakelijk is zal tijdens bijeenkomsten niet ter discussie staan, wel het proces. Dat gebiedt uiterste zorgvuldigheid en respect voor eigendommen van particulieren.