Haalderense gemeenschap slaat handen ineen! Update multifunctionele accomodatie

logos
Datum

In september 21 hebben we u een eerste keer geïnformeerd over het initiatief van Voetbalvereniging RKVV HAVO, Dorpshuis de Tichel, Haalderen Leeft, Stichting Kivac en Tennisclub Haalderen om een onderzoek te doen naar de haalbaarheid een mogelijke centralisatie voor zowel sport, als maatschappelijk culturele activiteiten. Hier nu een update.

Nog even als achtergrond

De gemeente Lingewaard is jaren geleden begonnen met een nieuw beleidskader. Ze kiest ervoor om per dorp een accommodatieplan op te zetten. In Haalderen ontplooiden al mooie initiatieven, zoals de "openclubgedachte" die uitgroeide naar een Vitaal Sportpark. Deze ontwikkeling zien we bij veel sportverenigingen terug en gaat over de verbreding van je aanbod. Zo kunnen er meer doelgroepen uit het dorp verbonden worden. Op deze manier hebben verenigingen in (kleine) kernen zoals Haalderen een duurzamere toekomst en kunnen inwoners blijven sporten en bewegen in de eigen kern. Door eventueel culturele, maatschappelijke en sociale activiteiten toe te voegen, ontstaat er één grote huiskamer waar ontmoeten centraal staat met daar in en omheen sport en beweging voor jong en oud. Door krachten te bundelen en de realiteit van de toekomst onder ogen te zien door in te spelen op de maatschappelijke verandering, werken we samen aan de leefbaarheid van Haalderen voor iedereen. Om zoveel mogelijk van de doelstelling te bereiken, heeft de werkgroep (in overleg met de verenigingen, de gebruikers van de Tichel en de aanwonenden van de Notenboomstraat) de voorkeur uitgesproken voor scenario 3: "één multifunctionele accommodatie in Haalderen", gelegen ergens aan de Notenboomstraat op een nader te bepalen locatie.

Wat is er in de afgelopen periode gebeurd?

In de afgelopen maand is het haalbaarheidsonderzoek in de afrondende fase gekomen en er ligt inmiddels een conceptrapport. Op 13 april is er in de Tichel een bijeenkomst geweest met de klankbordgroep (waarin alle verenigingen en gebruikers van de Tichel zijn vertegenwoordigd) en is het resultaat van het onderzoek gepresenteerd en hebben de aanwezigen hun reactie hierop kunnen geven. Daarnaast is er op 14 april in de kantine van HAVO een bijeenkomst geweest met de aanwonenden van de voorziene locatie en zijn ook zij geïnformeerd over het resultaat van het onderzoek en hebben zij hun eventuele zorgpunten kenbaar kunnen maken.

De aanwezigen op de beide avonden waren over het algemeen zeer positief over de uitkomst van het onderzoek, waarbij is aangegeven wel oog te blijven voor de historie van Haalderen, een goede bereikbaarheid van de locatie voor met name ook de oudere bewoners en de mogelijke overlast voor de aanwonenden (waaronder parkeergelegenheid).

Wat gaat er nu nog gebeuren?

Het rapport haalbaarheidsonderzoek zal nog worden aangepast met de opmerkingen n.a.v. de beide bijeenkomsten en de definitieve versie zal dan worden aangeboden aan Gemeente Lingewaard.

Nieuwgierig geworden en/of toevoegingen?

Meer info is terug te vinden op onze websites: www.tchaalderen.nl, www.havohaalderen.nl, www.dorpshuisdetichel.nl, www.kinderdorphaalderen.nl en www.haalderenleeft.nl.

Of, neem direct contact op met een van de werkgroepleden: